گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/حمل و نقل/

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4394

تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4392

درخصوص مصوبه توافق با آقای نعمت اله سبحانی و پرداخت به صورت ملکی به جای پرداخت نقدی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4165

تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4167

توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4381

پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب درخصوص آب بها و کارمزد دفع فاضلاب

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4164

کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4168

تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4046

انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4059

تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4061

دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

ساماندهی پارک حاشیه ای در برخی معابر پرترافیک شهری به تصویب رسید

تفریغ بودجه سال 94 سازمان قطار شهری اصفهان و حومه به تصویب رسید

آقای مهندس نوراله صلواتی به عنوان عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.

آقای مهندس فتح اله معین به عنوان عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.

آقای دکتر غلامرضا شیران به عنوان رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.

آقای علیرضا نصراصفهانی به عنوان نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.

آقای دکتر سیداحمدعلی عاملی به عنوان منشی و مخبر کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.

آقای مهندس عباس حاج رسولیها به عنوان عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.

آقای مهندس ابوالفضل قربانی به عنوان عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.