گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/فرهنگی/

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4394

تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4392

درخصوص مصوبه توافق با آقای نعمت اله سبحانی و پرداخت به صورت ملکی به جای پرداخت نقدی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4165

تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4167

توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4381

پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب درخصوص آب بها و کارمزد دفع فاضلاب

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4164

کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4168

تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4046

انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4059

تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4061

دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

پیشنهاد اهداء 50% از عوارض ارزش افزوده جهت صدور پروانه ساختمان مجموعه فرهنگی شفتی به تصویب رسید

پیشنهاد واگذاری زمین در خیابان صاحب الزمان (عج) به بنیاد مهدویت با حفظ مالکیت به تصویب رسید

نامگذاری یک مجموعه ورزشی، یک مجموعه فرهنگی، دو کوی و معابر فرعی آن و ... به تصویب رسید

نامگذاری یک فرهنگسرا، نه خیابان، دو بوستان، یک میدان، سه کوچه و هشت بن بست

آیین نامه مربوط به تهیه شناسنامه و فرآیند مساعدت به موسسات خیریه به تصویب رسید

واگذار قطعه زمینی به مسجد یوسف زهرا(س)

انتخاب آقای مهندس باقربیگی به عنوان نائب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به تصویب رسید.

انتخاب آقای مهندس اصغر آذربایجانی به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به تصویب رسید.

انتخاب آقای مهندس فولادگر به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به تصویب رسید.

انتخاب آقای دکتر زادهوش به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به تصویب رسید.