گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب درخصوص آب بها و کارمزد دفع فاضلاب

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4394

تنظیمی با ورثه یداله خداپرست در آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در طرح ایستگاه قطار شهری چهارباغ بالا به تصویب رسید. با قید دو فوریت

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4392

درخصوص مصوبه توافق با آقای نعمت اله سبحانی و پرداخت به صورت ملکی به جای پرداخت نقدی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4165

تنظیمی منطقه 4 شهرداری با خانم زینت السادات فضل الهی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4167

توافقنامه منطقه 15 با خانم معصومه مصوری و خانم مهری تولایی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4381

پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب درخصوص آب بها و کارمزد دفع فاضلاب

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4164

کمک و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4168

تنظیمی منطقه ده شهرداری با آقای مجید صفری و شرکا در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4046

انتشار چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تکمیل فاز سوم خط یک قطار شهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4059

تنظیمی منطقه 15 شهرداری با آقای حسین عاملی موسوی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 95 / 4061

دریافت وام از بانک شهر جهت راه اندازی فاز 3 خط 1 قطار شهری اصفهان به تصویب رسید

کد محتوا : 19939
تعداد بازدید: 1207
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4381
شماره لوایح : 95/400/72383
تاریخ مصوبه : 1395/11/02
پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب درخصوص آب بها و کارمزد دفع فاضلاب

جناب آقای مهندس هاشم امینی

رئیس محترم هیأت مدیره  و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/400/72383 مورخ 95/10/4 در اعلام اینکه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به علت بروز خشکسالی های اخیر و توسعه شهرنشینی و مهاجرتهای به وقوع پیوسته به شهر اصفهان و نیز فرسودگی شبکه های آب و فاضلاب شهری و همچنین محدودیتهای اعتباری موجود آن شرکت، بدون مشارکتهای مردمی قادر به
خدمات­رسانی مطلوب نمی باشد. حاکی از پیشنهاد جذب تبصره 3 ماده واحده قانون
"ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و عملیات بازسازی شبکه های آب شهری" از طریق افزایش آب بهای مصرفی ماهانه و کارمزد دفع فاضلاب مشترکین، به همراه جدول پیشنهاد شده، در جلسات کمیسیونهای امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/11/2 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحاتی افزایش آب­بهای مصرفی ماهانه مشترکین شهر اصفهان و کارمزد دفع فاضلاب آنها به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف ـ افزایش آب بها در مورد کاربریهای مسکونی:

-         از صفر تا 5 مترمکعب مصرف هر مشترک در ماه در ازاء هر لیتر مبلغ 1 ریال

-         از 5 تا 10 مترمکعب نسبت به مازاد طبقه ماقبل در ازاء هر لیتر مبلغ 5/1 ریال

-         از 10 تا 15 مترمکعب نسبت به مازاد طبقه ماقبل در ازاء هر لیتر مبلغ 5/2 ریال

-         از 15 تا 20 مترمکعب نسبت به مازاد طبقه ماقبل در ازاء هر لیتر مبلغ 5/3 ریال

-         از 20 تا 25 مترمکعب نسبت به مازاد طبقه ماقبل در ازاء هر لیتر مبلغ 5/4 ریال

-         از 25 مترمکعب به بالا نسبت به مازاد طبقه قبل در ازاء هر لیتر مبلغ 5 ریال

 

ب ـ افزایش آب بهاء ماهانه مشترکین در کاربریهای غیر مسکونی:

-         مشمولین نرخ مخفف نظیر اماکن فرهنگی، دانشگاهها، مدارس و ... در ازاء هر مترمکعب مبلغ 1000 ریال

-         سایر کاربریها در ازاء هر مترمکعب مصرف در ماه مبلغ 3000 ریال

 

 

ج ـ افزایش کارمزد دفع فاضلاب در کلیه کاربریها معادل 50% مبالغ ریالی آب بهای مصرفی ماهانه مندرج دربخش الف

د ـ به مبالغ افزایش داده شده در این مصوبه در ابتدای هر سال معادل 15% افزوده شود، مشروط بر اینکه کل افزایش قیمتهای آب بها و کارمزد دفع فاضلاب سالانه در هر صورت از میزان تورم مورد اعلام مراجع رسمی بیشتر نباشد (توضیح اینکه چنانچه نرخ تورم اعلامی هر ساله کمتر از 15% گردد، ملاک عمل نرخ تورم می باشد و در صورتی­که این نرخ بیش از 15% باشد ملاک عمل، 15% خواهد بود).

 

هـ ـ معادل 80% از منابع حاصل از اجرای این مصوبه صرفاً در جهت کمک به تامین هزینه های سامانه دوم آبرسانی به شهر اصفهان و 20% برای اصلاح شبکه های آب و فاضلاب شهر و از محل 20% مذکور تا سقف 10% جهت جابجایی موارد واقع در طرح­های عمرانی شهرداری تخصیص یافته و هزینه گردد.

 

و ـ مدت اجرای این مصوبه پنج سال است و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد مالی و پیشرفت فیزیکی این مصوبه را به شورای اسلامی شهر اعلام دارد.

 

ز ـ لازم است شرکت آب و فاضلاب استان بر اساس مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون "ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و عملیات بازسازی شبکه های آب شهری" مندرجات این مصوبه را به وزیر محترم نیرو پیشنهاد نمایند و در صورت تنفیذ و ابلاغ ایشان از ابتدای سال 96 به مرحله اجرا در آید به نحوی که اولین درآمد حاصل از این افزایش از خردادماه سال 96 قابل وصول باشد. 4/11/ع (5793208)


   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.