گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/عمرانی/درخصوص مصوبه توافق با آقای نعمت اله سبحانی و پرداخت به صورت ملکی به جای پرداخت نقدی به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 19941
تعداد بازدید: 2033
پنجشنبه، 17 فروردين 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 95 / 4392
شماره لوایح : 95/28729/س
تاریخ مصوبه : 1395/11/09
درخصوص مصوبه توافق با آقای نعمت اله سبحانی و پرداخت به صورت ملکی به جای پرداخت نقدی به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 با سلام و احترام

لایحه شماره 95/28729/س مورخ 95/10/7 معطوف به مصوبه شماره 28/95/2065 مورخ 95/5/25 (با موضوع توافق انجام شده با آقای نعمت اله سبحانی نیا و شریک در آزادسازی 5 قطعه زمین واقع شده در طرح و خارج از مسیر طرح میدان استقلال به متراژ 4618/25 مربع و بهای کل 43/064/250/000 ریال به صورت نقدی) که بر اساس توافقنامه ضمیمه شده به لایحه اخیر مبلغ مذکور به صورت ملکی و به شرح اقلام قابل واگذاری ذیل جایگزین خواهند شد.

" اول- از مجموعه پاساژ بازرگان در خیابان نشاط، کوچه یخچال، سرای مشیر:

- واحد تجاری شماره 14 در زیرزمین به مساحت 28 مترمربع به بهای 630/000/000 ریال

- واحد تجاری شماره 25 در طبقه اول به مساحت 19/68 مترمربع به بهای 393/600/000 ریال

- دو واحد تجاری شماره های 26 و 27 در طبقه اول هر کدام به مساحت 17/63 مترمربع و واحد شماره 36 به مساحت 15/99 مترمربع به جمع بهای 1/107/000/000 ریال

- واحد تجاری شماره 37 در طبقه اول به مساحت 70/19 مترمربع به بهای 378/240/000 ریال

جمع واحدهای تجاری مورد واگذاری از پاساژ بازرگان 2/508/840/000 ریال است.

دوم در خیابان آل بویه از تفکیکی باغ نجفی:

- یک قطعه زمین شماره 191 پلاک ثبتی 15177/5798 به مساحت 169 متر مربع و بهای 3/295/500/000ریال

- یک قطعه زمین شماره 169 پلاک ثبتی 15177/5776 به مساحت 204 متر مربع و بهای 3/162/000/000 ریال

- یک قطعه زمین شماره 184 پلاک ثبتی 15177/5791 به مساحت 140/35 متر مربع و بهای 2/638/580/000 ریال

جمع بهای سه قطعه زمین از تفکیکی باغ نجفی مبلغ 9/096/080/000 ریال است.

سوم: در خیابان نظر شرقی ـ مجتمع جلفا:

-           یک واحد تجاری شماره 58 در زیرزمین به مساحت 20/50 متر مربع به بهای 820/000/000 ریال

-           یک واحد تجاری شماره 63 در زیرزمین به مساحت 21/23 متر مربع به بهای 934/120/000 ریال

-           پلاک های ثبتی واحدهای فوق 179/58 و 179/63 متر مربع و بهای دو واحد مذکور 1/754/120/000ریال است.

چهارم: یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 327/70 متر مربع در خیابان شهید خرازی مجاور مسجد المرتضی دارای پلاک ثبتی 16/1731 ـ بخش 14 ثبت اصفهان به بهای 7/373/250/000 ریال

پنجم: از پاساژ زیتون (قائلی) در خیابان هاتف ـ کوچه سرای هارونیه:

- تعداد 8 واحد تجاری شماره های 5، 13، 15، 17، 19، 21، 27و23 در طبقه هم کف به جمع مساحت 366 مترمربع با متراژهای تفکیکی و شماره پلاک های مندرج در توافقنامه به بهای 4/213/120/000 ریال

- تعداد 9 واحد تجاری شماره های 6، 8، 12، 14، 16، 26، 22 و 24 در طبقه اول به جمع مساحت 148/36 مترمربع با متراژهای تفکیکی و شماره پلاک های مندرج در توافقنامه به بهای 3/115/560/000 ریال

- تعداد 9 واحد تجاری به شماره های 4، 7، 9، 11، 15، 17، 19، 23 و 25 در زیرزمین به جمع مساحت 167/02 مترمربع با متراژهای تفکیکی و شماره پلاک های مندرج در توافقنامه به بهای 3/507/420/000 ریال

- جمع بهای اقلام واگذاری از پاساژ زیتون 10/836/100/000 ریال می باشد.

ششم: دو واحد تجاری از مجتمع C محله ای در شهرک ولی عصر (عجل اله تعالی فرجه) بلوار جانبازان، خیابان شمس تبریزی به شماره های 7 و 11 به مساحتهای 22/55 و 41/96 مترمربع به بهای کل 3/096/480/000 ریال

هفتم: دو واحد دفتر کار از مجتمع C شرقی به مساحتهای 27/11 و 28/22 مترمربع به بهای 1/134/265/000 ریال

هشتم: قطعه زمین مسکونی در خیابان گلخانه، خیابان شهبازی پلاک ثبتی 14039/67 به مساحت 225/5 مترمربع و مبلغ 5/863/000/000 ریال

نهم: از طبقه زیرزمین مجتمع شهید رجایی در خیابان پروین، ابتدای خیابان صباحی

- سه واحد تجاری به شماره های 1، 3 و 13 به مساحت های 35/75، 42/20 و 27 مترمربع به بهای 2/099/000/000 ریال جمع کل بهای اقلام مورد واگذاری در 9 بند مذکور مبلغ 43/761/135/000 ریال می گردد و مالکین بایستی مبلغ 696/885/000 ریال تفاوت حاصله را به شهرداری پرداخت نمایند."

در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 95/11/9 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه اخیر در انتقال معوضهای مذکور به جایگزینی وجه نقد به مالکان در ازاء رد دیون شهرداری و تصفیه حساب کامل و اعلام انصراف مالکان از کلیه دعاوی در محاکم قضایی، بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 10/11/ع (5808080)

 
 

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.