گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

مصاحبه امیر احمد زنداور رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا در برنامه رادیویی صدای شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 مهر 1398

تذکر شیرین طغیانی در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

تذکر پور محمد شریعتی نیا در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

تذکر امیر احمد زندآور در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

تذکر فریده روشن در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

نطق کوروش محمدی در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

نطق مهدی مزروعی در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

نطق پور محمد شریعتی نیا در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

مصاحبه شیرین طغیانی رئیس کمیسیون شهرسازی معماری و عمران در برنامه صدای شهر رادیو اصفهان

شنبه، 13 مهر 1398

مصاحبه فتح الله معین عضو شورای اسلامی شهر در برنامه صدای شهر رادیو اصفهان

شنبه، 13 مهر 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در نود و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 10 مهر 1398

تذکر فریده روشن در نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 3 مهر 1398

تذکر امیر احمد زندآور در نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 3 مهر 1398

نطق اصغر برشان در نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 3 مهر 1398

نطق فتح الله معین در نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 3 مهر 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 3 مهر 1398

تذکر نصیر ملت در نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 شهريور 1398

تذکر کوروش محمدی نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 شهريور 1398

تذکر شیرین طغیانی نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 شهريور 1398

نطق فریده روشن در نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 شهريور 1398