گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر فتح الله معین در یکصد و دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

11 ساعت و 39 دقیقه پیش

تذکر شیرین طغیانی در یکصد و دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

11 ساعت و 40 دقیقه پیش

تذکر نصیر ملت در یکصد و دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

11 ساعت و 41 دقیقه پیش

نطق امیر احمد زندآور در یکصد و دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

11 ساعت و 43 دقیقه پیش

نطق فریده روشن در یکصد و دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

11 ساعت و 44 دقیقه پیش

نطق کوروش خسروری در یکصد و دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

11 ساعت و 47 دقیقه پیش

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 30 دی 1398

تذکر نصیر ملت در یکصد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 24 دی 1398

تذکر عباسعلی جوادی در یکصد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 24 دی 1398

تذکر رضا امینی در یکصد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 24 دی 1398

نطق کوروش محمدی در یکصد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 24 دی 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 24 دی 1398

تذکر کوروش محمدی در یکصد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 دی 1398

تذکر پور محمد شریعتی نیادر یکصد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 دی 1398

تذکر امیر احمد زندآور در یکصد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 دی 1398

تذکر فریده روشن در یکصدو هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 دی 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصدو هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 دی 1398

تذکر کوروش خسروی در یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 2 دی 1398

تذکر کوروش محمدی در یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 2 دی 1398

تذکر امیر احمد زندآور در یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 2 دی 1398