گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

نطق فتح الله معین در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

نطق امیراحمد زندآور در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

تذکر فریده روشن در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

نطق علیرضا نصراصفهانی در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

تذکر کوروش محمدی در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

تذکر اصغر برشان در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

نطق فتح الله معین در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

نطق کوروش محمدی در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

تذکر امیراحمد زندآور در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

تذکر پورمحمد شریعتی نیا در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

نطق علیرضا نصراصفهانی در چهل و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

تذکرمهدی مقدری در چهل و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

نطق فتح الله معین در چهل و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

نطق فریده روشن در چهل و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

تذکر کوروش محمدی در چهل و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

نطق مهدی مقدری در چهل و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

تذکر کوروش خسروی در چهل و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

تذکر عباسعلی جوادی در چهل و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

تذکر اصغر برشان در چهل و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 31 شهريور 1397

نطق فتح الله معین در چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 مرداد 1397