گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/صوت های سال 1396/

نطق فتح الله معین در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

تذکر اصغر برشان در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

تذکر شیرین طغیانی در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

تذکر عبایعلی جوادی در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

تذکر مهدی مزروعی در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

نطق پورمحمد شریعتی نیا در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

نطق فریده روشن در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

نطق مهدی مقدری در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

تذکر نصیر ملت در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

نطق امیراحمد زندآور در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 20 اسفند 1396

تذکر شیرین طغیانی در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 20 اسفند 1396

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 20 اسفند 1396

تذکر کوروش خسروی در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 20 اسفند 1396

نطق مهدی مقدری در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 20 اسفند 1396

نطق فتح الله معین در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 20 اسفند 1396

تذکر کوروش محمدی در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 20 اسفند 1396

نطق فتح الله معین در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 13 اسفند 1396

نطق اصغر برشان در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 13 اسفند 1396

تذکر شیرین طغیانی در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 13 اسفند 1396

تذکر پورمحمد شریعتی نیا در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 13 اسفند 1396