گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/صوت های سال 1397/

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 7 فروردين 1398

تذکر نصیر ملت در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 7 فروردين 1398

تذکر مهدی مقدری در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 7 فروردين 1398

نطق مهدی مزروعی در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 7 فروردين 1398

نطق کوروش محمدی در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 7 فروردين 1398

نطق شیرین طغیانی در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 7 فروردين 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 7 فروردين 1398

تذکر نصیر ملت در هفتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 اسفند 1397

تذکر امیر احمد زنداور در هفتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 اسفند 1397

تذکر فریده روشن در هفتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 اسفند 1397

نطق اصغر برشان در هفتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 اسفند 1397

نطق فتح الله معین در هفتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 اسفند 1397

تذکر کوروش محمدی در شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 12 اسفند 1397

تذکر مهدی مقدری در شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 12 اسفند 1397

تذکر شیرین طغیانی در شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 12 اسفند 1397

نطق پور محمد شریعتی نیا در شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 12 اسفند 1397

نطق امیر احمد زنداور در شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 12 اسفند 1397

نطق فتح الله معین در شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 12 اسفند 1397

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 6 اسفند 1397

تذکر شیرین طغیانی در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 6 اسفند 1397