• نام کمیته: کمیته نظارتی جنوب
 • مناطق زیرمجموعه:
 • دبیر کمیته:
 • نام کمیته: کمیته نظارتی شرق
 • مناطق زیرمجموعه: منطقه 4, منطقه 10, منطقه 15
 • دبیر کمیته: آقای قدسی
 • نام کمیته: کمیته نظارتی شمال
 • مناطق زیرمجموعه: منطقه 7, منطقه 8, منطقه 12, منطقه 14
 • دبیر کمیته: آقای شایان نژاد
 • نام کمیته: کمیته نظارتی غرب
 • مناطق زیرمجموعه: منطقه 2, منطقه 9, منطقه 11, منطقه 13
 • دبیر کمیته: آقای مبلغ