گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/فرهنگی/

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

هیه طرح شناسنامه برای هر کدام از موسسات خیریه با قید و تعیین نوع فعالیت هر کدام، سوابق مجموعه مساعدتهای مالی و یا تخفیفهای اعطاء شده یا هرگونه کمک غیرنقدی به آن

کمک و مساعدت به مدرسه علمیه امام صادق (علیه­السلام) با اهداء معادل ۴۰% از مبلغ ۴۹۲/۱۴۴/۵۶۷/۱ ریال عوارضات صدور پروانه ساختمان مسکونی در خیابان حسین آباد، به مدرسه مذکور

مساعدت به موسسه خیریه دیابت اصفهان با اهداء مبلغ ۱۱۶/۲۰۵/۰۵۴/۱ ریال معادل عوارضات صدور پروانه ۶۸ مترمربع ساختمان

اهداء معادل ۵۰% از مبلغ ۹۸۴/۷۱۹/۴۳۰/۴ ریال عوارضات صدور پروانه ساختمان مسکونی در خیابان کاوه متعلق به انجمن خیریه احمدآباد

هیه طرح شناسنامه برای هر کدام از موسسات خیریه با قید و تعیین نوع فعالیت هر کدام، سوابق مجموعه مساعدتهای مالی و یا تخفیفهای اعطاء شده یا هرگونه کمک غیرنقدی به آن

کمک و مساعدت به مدرسه علمیه امام صادق (علیه­السلام) با اهداء معادل ۴۰% از مبلغ ۴۹۲/۱۴۴/۵۶۷/۱ ریال عوارضات صدور پروانه ساختمان مسکونی در خیابان حسین آباد، به مدرسه مذکور

مساعدت به موسسه خیریه دیابت اصفهان با اهداء مبلغ ۱۱۶/۲۰۵/۰۵۴/۱ ریال معادل عوارضات صدور پروانه ۶۸ مترمربع ساختمان

تعیین بهای فروش بلیطهای بازیهای مجموعه شهر رویاها