گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر نصیر ملت در نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 شهريور 1398

تذکر کوروش محمدی نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 شهريور 1398

تذکر شیرین طغیانی نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 شهريور 1398

نطق فریده روشن در نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 شهريور 1398

نطق پور محمد شریعتی نیا در نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 شهريور 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 شهريور 1398

مصاحبه نصیر ملت رئیس کمیسیون اقتصادی حقوقی و گردشگری در برنامه صدای شهر رادیو اصفهان

چهارشنبه، 13 شهريور 1398

تذکر عباسعلی جوادی در نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 11 شهريور 1398

تذکر فریده روشن در نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 11 شهريور 1398

نطق نصیر ملت در نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 11 شهريور 1398

نطق مهدی مزروعی در نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 11 شهريور 1398

نطق امیر احمد زندآور در نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 11 شهريور 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 11 شهريور 1398

تذکر شیرین طغیانی در نود و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 11 شهريور 1398

تذکر پور محمد شریعتی نیادر نود و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 11 شهريور 1398

تذکر امیر احمد زندآور در نود و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 11 شهريور 1398

نطق کوروش محمدی در نود و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 11 شهريور 1398

نطق فریده روشن در نود و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 11 شهريور 1398

نطق کوروش خسروی در نود و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 11 شهريور 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در نود و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 11 شهريور 1398