گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر کوروش محمدی در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

نطق کوروش خسروی در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

نطق امیر احمد زندآور در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

نطق فریده روشن در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

تذکر پور محمد شریعتی نیا در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

تذکر شیرین طغیانی در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

نطق فتح الله معین در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

نطق علیرضا نصر اصفهانی در شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 دی 1397

نطق مهدی مقدری در شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 دی 1397

نطق کوروش محمدی در شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 دی 1397

تذکر پور محمد شریعتی نیا در شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر شیرین طغیانی در شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر امیر احمد زندآور در شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فریده روشن در شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر نصیر ملت در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر مهدی مقدری در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق کوروش محمدی در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق پور محمد شریعتی نیا در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فریده روشن در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397