گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر فتح الله معین در یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 آبان 1398

تذکر مهدی مزروعی در یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 آبان 1398

تذکر کوروش محمدی یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 آبان 1398

نطق شیرین طغیانی یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 آبان 1398

نطق امیر احمد زندآور یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 آبان 1398

نطق پور محمد شریعتی نیا یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 آبان 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 آبان 1398

مصاحبه پور محمد شریعتی نیا نایب رئیس شورای اسلامی شهر در برنامه اینجا اصفهان

دوشنبه، 29 مهر 1398

تذکر شیرین طغیانی در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 29 مهر 1398

تذکر فتح الله معین در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 29 مهر 1398

تذکر کوروش محمدی در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 29 مهر 1398

تذکر پور محمد شریعتی نیا در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 29 مهر 1398

نطق امیر احمد زندآور در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 29 مهر 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 29 مهر 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در نود و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 29 مهر 1398

مصاحبه امیر احمد زنداور رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا در برنامه رادیویی صدای شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 مهر 1398

تذکر شیرین طغیانی در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

تذکر پور محمد شریعتی نیا در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

تذکر امیر احمد زندآور در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

تذکر فریده روشن در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398