گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

نطق فتح الله معین در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 28 فروردين 1397

تذکر امیراحمد زندآور در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 28 فروردين 1397

تذکر شیرین طغیانی در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 28 فروردين 1397

تذکر علیرضا نصراصفهانی در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 28 فروردين 1397

نطق کوروش محمدی در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 28 فروردين 1397

تذکر عباسعلی جوادی در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 28 فروردين 1397

نطق فتح الله معین در بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 27 فروردين 1397

نطق مهدی مزروعی در بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 27 فروردين 1397

نطق کوروش خسروی در بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 27 فروردين 1397

تذکر امیراحمد شریعتی نیا در بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 27 فروردين 1397

تذکر نصیر ملت در بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 27 فروردين 1397

تذکر فریده روشن در بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 27 فروردين 1397

نطق فتح الله معین در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

تذکر اصغر برشان در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

تذکر شیرین طغیانی در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

تذکر عبایعلی جوادی در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

تذکر مهدی مزروعی در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

نطق پورمحمد شریعتی نیا در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

نطق فریده روشن در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397

نطق مهدی مقدری در بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 4 فروردين 1397