گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر شیرین طغیانی در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 بهمن 1398

تذکر نصیر ملت در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 بهمن 1398

تذکر رضا امینی در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 بهمن 1398

تذکر پور محمد شریعتی نیا در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 بهمن 1398

نطق کوروش محمدی در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 بهمن 1398

نطق فریده روشن در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 بهمن 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 بهمن 1398

تذکر رضا امینی در یکصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 14 بهمن 1398

تذکر نصیر ملت در یکصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 14 بهمن 1398

تذکر فتح الله معین در یکصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 14 بهمن 1398

تذکر کوروش محمدی در یکصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 14 بهمن 1398

نطق پور محمد شریعتی نیادر یکصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 14 بهمن 1398

نطق امیر احمد زندآور در یکصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 14 بهمن 1398

نطق امیر احمد زندآور در یکصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 14 بهمن 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 14 بهمن 1398

تذکر عباسعلی جوادی در یکصد و یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 8 بهمن 1398

تذکر امیر احمد زندآور در یکصد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 8 بهمن 1398

تذکر اصغر برشان در یکصد و یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 8 بهمن 1398

نطق نصیر ملت در یکصد و یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 8 بهمن 1398

نطق مهدی مزروعی در یکصد و یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 8 بهمن 1398