گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

نطق فتح الله معین در سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 خرداد 1397

نطق علیرضا نصراصفهانی در سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 خرداد 1397

تذکر کوروش محمدی در سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 خرداد 1397

تذکر مهدی مزروعی در سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 خرداد 1397

تذکر پورمحمد شریعتی نیا در سی وهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 خرداد 1397

تذکر نصیر ملت در سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 خرداد 1397

نطق امیراحمد زندآور در سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 28 خرداد 1397

نطق فتح الله معین در سی وششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 20 خرداد 1397

تذکر علیرضا نصراصفهانی در سی و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 20 خرداد 1397

نطق کوروش خسروی در سی و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 20 خرداد 1397

نطق فتح الله معین در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

تذکر کوروش خسروی در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

تذکر نصیر ملت در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

نطق مهدی مقدری در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

نطق فریده روشن در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

نطق پورمحمد شریعتی نیا در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

تذکر شیرین طغیانی در سی پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 9 خرداد 1397

نطق فتح الله معین در سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 خرداد 1397

نطق امیراحمد زندآور در سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 7 خرداد 1397