گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر نصیر ملت در یکصد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 24 دی 1398

تذکر عباسعلی جوادی در یکصد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 24 دی 1398

تذکر رضا امینی در یکصد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 24 دی 1398

نطق کوروش محمدی در یکصد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 24 دی 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 24 دی 1398

تذکر کوروش محمدی در یکصد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 دی 1398

تذکر پور محمد شریعتی نیادر یکصد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 دی 1398

تذکر امیر احمد زندآور در یکصد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 دی 1398

تذکر فریده روشن در یکصدو هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 دی 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصدو هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 دی 1398

تذکر کوروش خسروی در یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 2 دی 1398

تذکر کوروش محمدی در یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 2 دی 1398

تذکر امیر احمد زندآور در یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 2 دی 1398

تذکر امیر احمد زندآور در یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 2 دی 1398

تذکر فریده روشن در یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 2 دی 1398

نطق نصیر ملت در یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 1 دی 1398

نطق رضا امینی در یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 1 دی 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 1 دی 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 25 آذر 1398

تذکر کوروش محمدی در یکصد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 25 آذر 1398