گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

نطق فتح الله معین در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 آبان 1396

تذکر امیراحمد زندآور در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 آبان 1396

تذکر شیرین طغیانی در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 آبان 1396

نطق پور محمد شریعتی نیا در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 آبان 1396

نطق فریده روشن در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 آبان 1396

نطق مهدی مقدری در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 آبان 1396

تذکر مهدی مزروعی در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 آبان 1396

تذکر اصغر برشان در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 آبان 1396

نطق امیراحمد زندآور در یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 14 آبان 1396

نطق شیرین طغیانی در یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 14 آبان 1396

نطق مهدی مقدری در یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 14 آبان 1396

نطق فتح الله معین در یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 14 آبان 1396

نطق نصیر ملت در یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 14 آبان 1396

تذکر کوروش خسروی در یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 14 آبان 1396

تذکر عباسعلی جوادی در یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 14 آبان 1396

تذکر اصغر برشان در یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 14 آبان 1396

نطق فتح الله معین در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

نطق علیرضا نصر اصفهانی در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

نطق کوروش محمدی در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

نطق اصغر برشان در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396