گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

نطق کوروش محمدی در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

نطق اصغر برشان در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

تذکر نصیر ملت در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

تذکر پورمحمد شریعتی نیا در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

تذکر امیراحمد زندآور در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

تذکر عباسعلی جوادی در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

نطق فتح الله معین در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 1 آبان 1396

تذکر نصر ملت در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 1 آبان 1396

تذکر کوروش محمدی در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 1 آبان 1396

تذکر فریده روشن در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 1 آبان 1396

تذکر علیرضا نصراصفهانی در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 1 آبان 1396

نطق کوروش خسروی در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 1 آبان 1396

نطق فتح الله معین در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396

نطق مهدی مقدری در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396

نطق پور محمد شریعنی نیا در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396

نطق فریده روشن در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396

تذکر کوروش خسروی در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396

تذکر شیرین طغیانی در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396

تذکر اصغربرشان در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396

تذکر مهدی مزروعی در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396