گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر شیرین طغیانی در بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 30 بهمن 1396

تذکر اصغر برشان در بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 30 بهمن 1396

نطق فتح الله معین در بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 بهمن 1396

نطق امیراحمد زندآور در بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 بهمن 1396

نطق شیرین طغیانی در بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 بهمن 1396

نطق علیرضا نصراصفهانی در بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 بهمن 1396

تذکر کوروش محمدی در بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 بهمن 1396

تذکر مهدی مقدری در بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 بهمن 1396

تذکر کوروش خسروی در بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 بهمن 1396

تذکر اصغر برشان در بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 15 بهمن 1396

تذکر امیر احمد زندآور در بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 9 بهمن 1396

تذکر نصیر ملت در بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 9 بهمن 1396

نطق اصغر برشان در بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 9 بهمن 1396

نطق کوروش محمدی در بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 9 بهمن 1396

نطق فتح الله معین در بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 9 بهمن 1396

تذکر پور محمد شریعتی نیا در بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 9 بهمن 1396

تذکر کوروش خسروی در بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 9 بهمن 1396

تذکر علیرضا نصراصفهانی در بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 9 بهمن 1396

نطق فتح الله معین در بیستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 2 بهمن 1396

تذکر فریده روشن در بیستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 1 بهمن 1396