گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر کوروش خسروی در چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 مرداد 1397

تذکر نصیر ملت در چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 مرداد 1397

تذکر مهدی مقدری در چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 مرداد 1397

نطق کوروش محمدی در چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 مرداد 1397

نطق علیرضا نصراصفهانی در چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 مرداد 1397

نطق شیرین طغیانی در چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 مرداد 1397

تذکر امیراحمد زندآور در چهل وچهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 22 مرداد 1397

نطق فتح الله معین در چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 16 مرداد 1397

نطق نصیر ملت در چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 16 مرداد 1397

نطق امیراحمد زندآور در چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 16 مرداد 1397

نطق اصغر برشان در چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 16 مرداد 1397

تذکر مهدی مزروعی در چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 16 مرداد 1397

تذکر کوروش محمدی در چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 16 مرداد 1397

تذکر پورمحمد شریعتی نیا در چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 16 مرداد 1397

تذکر شیرین طغیانی در چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 16 مرداد 1397

نطق فتح الله معین در چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 9 مرداد 1397

تذکر علیرضا نصراصفهانی در چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 9 مرداد 1397

تذکر اصغر برشان در چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 9 مرداد 1397

تذکر عباسعلی جوادی در چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 9 مرداد 1397

نطق کوروش خسروی در چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 9 مرداد 1397