گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر فریده روشن در چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 9 مرداد 1397

نطق فتح الله معین در چهل و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 2 مرداد 1397

تذکر عباسعلی جوادی در چهل و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 2 مرداد 1397

تذکر کوروش خسروی در چهل و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 2 مرداد 1397

تذکر نصیر ملت در چهل و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 2 مرداد 1397

نطق فریده روشن در چهل و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 2 مرداد 1397

نطق پورمحمد شریعتی نیا در چهل و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 2 مرداد 1397

تذکر شیرین طغیانی در چهل و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 2 مرداد 1397

نطق فتح الله معین در چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 تير 1397

نطق علیرضا نصراصفهانی در چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 تير 1397

نطق اصغر برشان در چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 تير 1397

تذکر عباسعلی جوادی در چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 تير 1397

تذکر پورمحمد شریعتی نیا در چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 تير 1397

تذکر امیراحمد زندآور در چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 20 تير 1397

نطق فتح الله معین در سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 13 تير 1397

تذکر فریده روشن در سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 13 تير 1397

تذکر علیرضا نصراصفهانی در سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 13 تير 1397

تذکر مهدی مقدری در سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 13 تير 1397

تذکر اصغر برشان در سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 13 تير 1397

نطق فتح الله معین در سی و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

جمعه، 8 تير 1397