گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر اصغر برشان در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 16 ارديبهشت 1398

نطق فتح الله معین در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 16 ارديبهشت 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 16 ارديبهشت 1398

تذکر شیرین طغیانی در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

تذکر مهدی مزروعی در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

تذکر کوروش محمدی در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

تذکر پور محمد شریعتی نیا در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

نطق فریده روشن در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

نطق امیر احمد زندآور در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

نطق اصغر برشان در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

نطق فتح الله معین در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

تذکر امیر احمد زندآور در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 26 فروردين 1398

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 26 فروردين 1398

تذکر اصغر برشان در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 26 فروردين 1398

نطق کوروش محمدی در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 26 فروردين 1398

نطق فتح الله معین در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 26 فروردين 1398

تذکر شیرین طغیانی در هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 20 فروردين 1398

تذکر پور محمد شریعتی نیا در هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 20 فروردين 1398

تذکر امیر احمد زندآور در هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 20 فروردين 1398

تذکر فریده روشن در هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 20 فروردين 1398