گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر نصیر ملت در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر مهدی مقدری در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق کوروش محمدی در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق پور محمد شریعتی نیا در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فریده روشن در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر امیر احمد زندآور در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر فریده روشن در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق علیرضا نصر اصفهانی در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق نصیر ملت در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق اصغر برشان در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فتح الله معین در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر پور محمد شریعتی نیا در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر نصیر ملت در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر مهدی مقدری در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر کوروش محمدی در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر شیرین طغیانی در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فریده روشن در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق امیر احمد زندآور در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فتح الله معین در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397