گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/صوت های سال 1397/

تذکر عباسعلی جوادی در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 6 اسفند 1397

تذکر اصغر برشان در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 6 اسفند 1397

نطق مهدی مزروعی در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 6 اسفند 1397

نطق مهدی مقدری در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 6 اسفند 1397

نطق نصیر ملت در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 6 اسفند 1397

نطق فتح الله معین در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 6 اسفند 1397

تذکر کوروش محمدی در شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 اسفند 1397

تذکر شیرین طغیانی در شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 اسفند 1397

تذکر پور محمد شریعتی نیا در شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 اسفند 1397

نطق فریده روشن در شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 اسفند 1397

نطق فتح الله معین در شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 اسفند 1397

تذکر پور محمد شریعتی نیا در شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 بهمن 1397

تذکر کوروش خسروی در شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 بهمن 1397

تذکر کوروش محمدی در شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 بهمن 1397

تذکر فریده روشن در شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 بهمن 1397

نطق فتح الله معین در شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 بهمن 1397

نطق علیرضا نصر اصفهانی در شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 بهمن 1397

تذکر کوروش خسروی در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 بهمن 1397

تذکر کوروش محمدی در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 بهمن 1397

تذکر نصیر ملت در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 بهمن 1397