گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیسیون ها/کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست/
معرفی کمیسیون:
رئيس كميسيون: آقای کوروش محمدی
نائب رئيس كميسيون: خانم فریده روشن
منشي و مخبر كميسيون: آقای پورمحمد شریعتی نیا
دبیر کمیسیون : خانم مریم زینلی
شماره پیامک کمسیون:3000768705
اعضای کمیسیون: