گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیسیون ها/کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست/
معرفی کمیسیون:
رئيس كميسيون: آقای کوروش محمدی
نائب رئيس كميسيون: آقای عباسعلی جوادی
منشي و مخبر كميسيون: آقای نصیر ملت
دبير كميسيون : خانم زینعلی
شماره پیامک کمسیون:3000768705
اعضای کمیسیون: