• یکشنبه - 1399/03/11 12:46
  • كد: 1126
بازنگری در طراحی خطوط مترو نیاز است

رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امروز رینگ چهارم را اجرا میکنیم و باید خط سریع السیر اصفهان - تهران در کنار این رینگ قرار گیرد، اگر این اتفاق قرار است رخ بدهد از همین امروز باید به فکر باشیم و پل ها باید برای ایجاد تردد ریلی نیز مناسب باشند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، نصیر ملت صبح امروز (یکشنبه) در یکصدو بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اظهار کرد: با توجه به توسعه شهر اصفهان و با توجه به اینکه ۷۰ درصد استان در مرکز استان هستند لذا ارتباط ریلی بهترین نوع ارتباطات است .

وی افزود: اما لزوم بازنگری در طراحی خطوط مترو نیاز اصلی است و باید خطوط مختلف ریلی را بررسی کنیم که هم کم هزینه و هم سریعتر است، مترو امروزی برای اصفهان مناسب نیست و بهتر است بازنگری انجام شود. 

رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد:  ما نیازمند ارتباطات ریلی با شهرهای اطراف اصفهان هستیم.

ملت به خط سریع السیر اصفهان - تهران اشاره کرد و گفت: امروز رینگ چهارم را اجرا میکنیم و باید خط سریع السیر اصفهان - تهران در کنار این رینگ قرار گیرد، اگر این اتفاق قرار است رخ بدهد از همین امروز باید به فکر باشیم و پل ها باید برای ایجاد تردد ریلی نیز مناسب باشند.