رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در دوره پنجم برای استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری با اقدام وزارت کشور اتفاقات خوبی رخ داد و باید تا آخرین روز مسئولیت مدیریت شهری فعلی، این فرصت به عنوان یکی از افتخارات دوره پنجم پیگیری شود.
علیرضا نصراصفهانی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان  با صدور پیامی به منتخبان دوره ششم شورای اسلامی شهر تبریک گفت.
عضو شورای اسلامی شهر گفت: امیدواریم با اقدامات دولت آیت‌الله رئیسی شاهد کاهش مشکلات معیشتی و بازگشت سرمایه اجتماعی باشیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یقیناً اهمیت پروژه‌های زیرساختی حوزه فرهنگ و هنر شهر اگر بیشتر از ساخت پل‌ها و بزرگراه‌ها نباشد، کمتر نیست و نباید جای آن به ویژه در منظر چهارباغ خالی بماند.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان گفت: با تصویب شورای شهر باید تعهد شهرداری در خصوص سرمایه‌گذاری خطرپذیر تا سال ۱۴۰۵ از دو میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان برسد که عمل به این مصوبه مسئولیت بزرگی به عهده شورای ششم خواهد گذاشت.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای پنجم و مدیریت دوره پنجم اقدامات خوبی را در شهر انجام داده است، امروز که از بحث های تبلیغاتی و مبارزات انتخاباتی فارغ شده ایم اعلام می کنم که مدیریت شهری پنجم مدیریت موفقی بوده است و تلاش شد که اقدامات مانایی در شهر انجام دادند و تمام قد می شود از این اقدامات دفاع کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان گفت: صنایع دستی تنها یک کالا برای مبادله نیست بلکه در قالب آن خصوصیات و ویژگی اقوام مبادله شده، نوعی ارتباط در آن شکل می‌گیرد و پایه‌های صلح و دوستی میان انسان‌ها را ایجاد می‌کند
رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اصفهان شهر زیست پذیر برای همه ادیان است و هر اتفاق و تقدیری باید برای تمام شهروندان در آن رقم بخورد.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: می‌توان با استفاده از تجربه موفق جایگاه‌های پمپ بنزین تک سکویی زمین‌های خوب و مرغوبی که اکنون پمپ بنزین هستند را تغییر کاربری داد و نازل‌های موجود را در سطح شهر پخش کرد.
رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اطلاعیه‌های آیت‌الله طاهری در کنار تایید شهدای بزرگ محراب، فصل‌الخطاب بسیاری از اختلافات در طول سال‌های جنگ و عاملی مؤثر در جهت ایجاد وحدت در جامعه بود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بازدید از برخی پروژه‌ها، گفت: طی چهار سال اتفاقاتی رخ داده که اگر با انصاف نگاه کنیم چیزی جز فخر و مباهات برای شهر نداشته است.
رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ما به دنبال نظرخواهی از همه مردم شهر برای اداره شهر بوده و هستیم، چراکه معتقدیم مردم اگر نظر بدهند و بدانند که پروژه ها با نظر خود آنها انجام می شود اعتماد و مشارکت در سطح شهر افزایش پیدا می‌کند.

صفحه‌ها