• 1399-10-14 18:28
  • کد محتوا:2022

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طولانی شدن برخی پروژه‌ها سبب بروز مشکلات ترافیکی و زیست محیطی برای اهالی ساکن می شود که باید در این خصوص اقدامات لازم صورت پذیرد.

به گزارش اداره ارتباطاتو امور بین الملل شورای اسلامی شهر، رضا امینی صبح امروز (یکشنبه) در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان، با عنوان اینکه، به مردم عزیز اطمینان می دهم تا آخرین لحظه مسئولیت سنگین عضویت در شورای شهر مدافع حقوق آنان بوده و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ ننمایم، گفت: متاسفانه علیرغم تذکرات مکرر در جلسات مختلف و مذاکرات عدیده با شهردار محترم و برخی از مدیران شهرداری مرکزی و مناطق در خصوص رعایت مبانی شرعی و قانونی حقوق مردم و مالکین، در موارد متعددی شاهد عدم احترام به مردم و توجه به چهارچوبه های قانونی، امضاهای مدیران گذشته، وحقوق مردم عزیز هستیم که تذکرها ، مباحث کارشناسی و پی گیری های بنده به عنوان نماینده مردم هم اثری نداشته و برخی از مدیران منصوب شهردار محترم، با بی توجهی به مبانی حقوقی مصرح در قانون بر ادامه رویه های غلط خود اصرار دارند.

وی ادامه داد: اخذ وجوه غیر قانونی از مردم، صدور مجوز طبقات مازاد برای کدهای ارتفاعی طرح تفصیلی در پروانه های ساختمانی، ویا راهنمائی سازندگان به ساخت های مازاد بر پروانه و ارسال پرونده ها به کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها و ایجاد فضای رعب و نگرانی در برخی از پروژه های مشارکتی از جمله اقدامات برخی مدیران کم تجربه است که حقوق مردم نزد ایشان از کمترین اهمیتی برخوردارنیست.

امینی با بیان اینکه چنانچه بی اهمیتی ها و بی توجهی ها ادامه داشته باشد، وبر امضا های حقوقی و تعهدات گذشته شهرداری وقعی گذاشته نشود، ضمن ارائه مشاوره های الزم به مردم و ذینفعان، ناگزیر از اعالم اسامی مدیران و موارد متعدد مورد نظر به شهرندان و رسانه های محترم خواهم بود، خاطرنشان کرد: تذکر بعدی در خصوص برگزاری مزایده های شهرداری است که متاسفانه هم در نحوه اطالع رسانی)آگهی دررسانه های خاص ومحدود(و هم در محتوای مزایده است، گذشته از عدم رعایت تقدم وتاخر قانونیِ بخش هائی از فرآیند مزایده که در تعدادی از آنها قبل از اخذ مصوبه شورای اسالمی شهر اقدامات صورت می گیرد،و شورای اسالمی شهر در عمل انجام شده قرار داده می شود ، نوع برنامه ریزی برای فروش امالک و مستغالت شهرداری و بطور مشخص در فروش سهم پرژه های مشارکتی بصورت یکجا و به نحوی است که فضای الزم برای رقابت و ایجاد انگیزه برای خریداران فراهم نگردیده و صرفاً تعداد بسیار محدودی و بعضاً در حد یک نفر، توان شرکت در مزایده و خرید را دارند.

وی ادامه داد: کمیسیون معامالت عمده شهرداری و شهردار محترم وظیفه دارد که با رعایت دقیق قانون اجازه ندهند با تعریف این رویه های غلط، حق شهر و شهرداری تضییع شود.

این عضو شورای شهر افزود: علیرغم ادعاهای شهردار اصفهان بر قدرتمندی سازمان های شهرداری متاسفانه ماه هاست مردم در شرابط سخت و مشقت بار معیشتی شاهد طوالنی شدن بیش از حد پروژه های بسیار معمولی و ساده همچون احداث خط اتوبوس تند رو در خیابان های هشت بهشت شرقی و غربی و نیز حفاری های طویل المدت در خیابان های الهور و حمزه و مشکالت عدیده ترافیکی و زیست محیطی برای اهالی ساکن در محل و کسبه و عابرین هستیم.