• 1400-05-20 07:47
  • کد محتوا:52878
عباس حاج رسولی ها، رئیس اموراقتصادی ،حقوقی و گردشگری شد

در اولین جلسه کمیسیون اموراقتصادی ،حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان رییس، نایب رییس و مخبر کمیسیون مشخص شدند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، در اولین جلسه کمیسیون اموراقتصادی ،حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان رئیس، نایب رئیس و مخبر کمیسیون مشخص شدند.

بر این اساس عباس حاج رسولی ها به عنوان رئیس کمیسیون رئیس اموراقتصادی ،حقوقی و گردشگری انتخاب شدند.

همچنین احمدرضا مصور به عنوان نایب رئیس این کمیسیون و علی صالحی نیز به عنوان مخبر کمیسیون مشخص شدند.