• اصغر برشان
  • دیپلم تجربی از دبیرستان سعدی اصفهان 1351
  • عضو شورای اسلامی شهر
  • عضو شورای اسلامی شهر اصفهان