• امیر احمد زندآور
  • دکترا : جغرافیا – برنامه ریزی شهری
  • عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر
  • - خزانه دار شورای اسلامی شهر اصفهان