عضو شورای اسلامی شهر گفت: انتصابات خانوادگی که قبلاً وجود داشت تقریباً در این دوره رفع شده و شورای شهر سعی کرده بعد نظارتی خود را افزایش دهد.

1399-06-19 09:16

عضو شورای شهر اصفهان: افزایش قابل توجه قیمت دفترچه های تراکم پروانه های ساختمانی در سال ۹۹ نا رضایتی های زیادی از سوی متقاضیان پروانه های ساختمانی به دنبال داشت

1399-01-31 14:28