سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در شرایطی که شیوع این بیماری گسترده تر شده و جامعه با بحران مواجه شده است و کادر درمان در صف اول این کارزار هستند، حداقل کاری که می توان برای این عزیزان انجام داد این است که با پرداخت مناسب و به موقع حقوق و کارانه و مزایای آنها، دغدغه معیشت را از دوششان برداریم.

1399-07-13 16:21

رئیس شورای اسلامی گفت: ما نیازمند خداحافظی با تمرکز گرایی هستیم و باید برون سپاری دردستور کار قرار گیرد و مدیران استانی جدی تر در نظر گرفته شوند و بدانیم این مدیران هم از فهم بالایی برخوردار هستند و تصمیماتی خواهند گرفت که برای شهر و استان تصمیم درستی باشد.

1399-07-06 09:35