رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح جامع شامل دو مرحله تشخیص و تجویز بوده و مرحله اول آن به تأیید شورای راهبری و تلفیق استانداری رسیده و برای مرحله دوم فراخوان مشاور داده شده است.

1399-12-03 16:36

رئیس کمیسیون پایش و نظارت شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برنامه جامع شهر، سرنوشت و آینده شهر را در بخش‌های مختلف رقم خواهد زد و همچنان باید مطالعه و پیگیری مدیریت ارشد، مدیریت شهری و به خصوص نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر را به دنبال داشته باشد.

1399-07-06 16:24