عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهر بر اساس قانون دارای حریم و محدوده قانونی است، شهرداری وظیفه مراقبت از محدوده شهری در زمینه احداث بنا و صدور پروانه ساخت بناها را دارد
1399-09-26 12:23

"با وجود تغییر و تحولات دولتی و نهادی، اصفهان تا دوره مدرن همواره پا در رکاب و روبه توسعه بوده است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت عنصر ثابت و پایدار این حرکتِ کیفی و روبه رشد چیزی جز حس تعهد و مشارکت شهروندان اصفهانی نبوده است."

1399-09-01 09:18