رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان: ضرورت دارد کودکانی پرورش دهیم که از همان کودکی مهارت‌های لازم را بیاموزند و افرادی توانمند شوند و خوشحالم از اینکه برای اولین بار طرح پارک مهارت کودکان در این دوره طراحی و در حال اجراست.

1400-05-03 13:24