رئیس شورای شهر اصهان گفت: مدیریت شهری با سرمایه‌گذارانی که در موارد عام‌المنفعه در راستای سلامت، نشاط، شادابی و امید به آینده شهروندان ورود کنند، حتماً همکاری دارد زیرا سود آن متوجه همه شهروندان خواهد شد.

1399-11-21 13:17

رئیس مرکز پژوهش‌های شورا اسلامی شهر اصفهان: شهروند دیپلمات به نوعی رابطه غیررسمی بین دو کشور یا دو شهر اطلاق می‌شود که توسط شهروندان مدیریت می‌شود.

1399-10-09 15:14

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: جوانان اصفهانی برای مدیریت شهری از اهمیت بالایی برخوردارند و مدیریت شهری به آنها باور دارد. 

1399-05-01 09:50