گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/پرسش های متداول/
کد محتوا : 3074
تعداد بازدید: 6823
شنبه، 19 بهمن 1392

سوال:خریدسرقفلی واحدتجاری توسط مالک ملک به چه صورت است.آیاابطال سنداجاره دردفترخانه کافی است یابایدسنداجاره به نام مالک زده شود.وباتوجه به اینکه انتقال سرقفلی نیازبه پرداخت مالیات وتسویه بیمه و....دارددرصورت ابطال سنداجاره باحضورصاحب سرقفلی آیامالیاتی به این انقال سرقفلی به مالک تعلق می گیرد.

جواب:1-ابطال سند اجاره و گواهی مالک و مستاجر و شهود مبنی بر تخلیه ملک و واگذاری حق سرقفلی توسط مستاجر کافی است . 2-در خصوص تعلق یا عدم تعلق مالیات در این موضوع ، به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس ( www.intamedia.ir ( مراجعه و در قسمت پرسش و پاسخ سئوال خود را مطرح نمایید .

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.