گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/پرسش های متداول/
کد محتوا : 3075
تعداد بازدید: 7751
شنبه، 19 بهمن 1392

سوال:ماده 2 قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ... مصوب 1385 مجلس و تبصره 2 ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون موصوف صدور سندمالکیت و نقل و انتقال اراضی کشاورزی را بصورت مشاعی ( بدون اعمال افراز و تفکیک ) بلامانع اعلام می نماید . تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/12/86 عنوان مینماید درصورتیکه برای مورد معامله سندمالکیت بصورت اراضی کشاورزی – باغ مشجر و یادارای اعیانی صادر شده باشد نیازی به اخذ نظریه اداره جهاد کشاورزی نخواهد بود . هریک از عبارات و اصطلاحات افراز و تفکیک دارای تعاریف حقوقی مشخص و سلسله مراتب اجرائی خاصی جهت وقوع میباشند که النهایه از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک منجر به صدور سندمالکیت ششدانگ با پلاک فرعی جدید از موضوع مورد تفکیک و یا افراز خواهد گردید و درنتیجه خلط موضوع انتقال مشاعی با موارد شامل تفکیک و افراز ماهیتاٌ و ذاتاٌ امکانپذیر نخواهد بود . سئوال : آیا درخصوص نقل و انتقال املاک کشاورزی بصورت مشاعی با اسناد مالکیت مشخص که ضمن سند موضوعه به عبارت اراضی کشاورزی مشخصاٌ اشاره گردیده باشد دفاتر اسناد رسمی ملزم به اخذ استعلام از ادارات جهاد کشاورزی قراردارند و یا با توجه به قانون و آئین نامه اجرائی تسهیل تنظیم اسناد ( تبصره 2 ماده 4 آئین نامه ) نیازی به اخذ استعلام از ادارات جهاد کشاورزی نمیباشد ؟

جواب:1-ماده (2) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 1385 ناظر به رعایت حد نصاب زمینهای کشاورزی مندرج در ماده (1) قانون موصوف است و در مقام این موضوع تاکید می کند: 1-تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است . 2-ارائه هرگونه خدمات ثبتی مجاز نخواهد بود. 3-صدور سند مالکیت یا نقل و انتقال اراضی مذکور منوط است به تقاضای مالکین و حفظ وضعیت مشاع بودن اراضی { بصورت مشاعی} . وفق تصریح تبصره (2) ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، در صورتیکه برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی صادر شده باشد نیازی به استعلام از ادارات کشاورزی راجع به شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیست .

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.