گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

برای بودجه سال 99 شهر، سه هزار نفر ساعت انجام وظیفه کردند

رئیس شورای اسلامی شهر: یکی از مواردی که شهروندان باید از آن اطلاع یابند انتشار بودجه است. دوستان عزیز چهارشنبه، 30 بهمن 1398

40 درصد بودجه برای حمل و نقل و ترافیک

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: از حدود ۶ هزار میلیارد تومان حدود ۲۵۰۰ میلیارد در زمینه حمل و نقل چهارشنبه، 30 بهمن 1398

روان سازی ترافیکی رینگ سوم و منطقه 5 با تعریض پل شهید ستاری

رئیس کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تعریض پل شهید ستاری روان سازی مناسبی در دوشنبه، 28 بهمن 1398

دریافت خودیاری از مردم قانونی نیست

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برخی از مناطق خودیاری از شهروندان دریافت می‌کنند که قانونی نیست. يکشنبه، 27 بهمن 1398

امروز خواستم از زنان بگویم اما از چه بگویم؟

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: قرار گرفتن در یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیر شهر به معنای پایان يکشنبه، 27 بهمن 1398

شهرداری اگر به گردشگری اعتقادی ندارد بگوید تا ذی‌نفعان گردشگری تکلیفشان را بدانند

رئیس کمیسیون اقتصادی، گردشگری و حقوقی شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد از حضور نداشتن شهرداری اصفهان يکشنبه، 27 بهمن 1398

بازگشایی گلوگاه‌ها برای شهرداری درآمدزا است

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با باز شدن گلوگاه‌ها افزایش پروانه‌های درآمدزایی را خواهیم داشت و يکشنبه، 27 بهمن 1398

فواصلی که بین پرداخت حقوق و مزایای کارگران وجود داشت خوشبختانه برداشته شده است

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: فواصلی که بین پرداخت حقوق و مزایای کارگران يکشنبه، 27 بهمن 1398

شهر اصفهان برای مسافران نوروزی و شهروندان اصفهان دلپذیر شود

رئیس شورای اسلامی شهر:ما به عنوان مدیران شهرداری باید تلاش کنیم شرایطی فراهم شود تا دسترسی به مدیران يکشنبه، 27 بهمن 1398

سرزندگی شهر اصفهان به جهت پروژه هایی است که شهرداری اجرا می کند

رئیس شورای اسلامی شهر: نقش کارکنان شهرداری نقش بسیار مهمی است و تک تک کارکنان در اتفاقاتی که در شهر پنجشنبه، 24 بهمن 1398