گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیسیون ها/اخبار اختصاصی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی/
معرفی کمیسیون:
رئیس کمیسیون : آقای مهدی مزروعی
نائب رئیس کمیسیون : آقای کوروش محمدی
منشي و مخبر کمیسیون : آقای امیر احمد زندآور
دبیر کمیسیون : آقای بهزاد قدسی
شماره پیامک کمسیون:3000768704
اعضای کمیسیون: