گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی شرق/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه: ۴،۱۰،۱۵
دبیر کمیته : آقای عباس شایان نژاد
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق شرق ساعت
1 98/07/07 چهار 16
2 98/07/14 ده 16
3 98/07/21 پانزده 16
4 98/07/28 - -
5 98/08/12 بازديد(چهار) 16
6 98/08/19 چهار 16
7 98/08/26 ده 16
8 98/09/03 پانزده 16
9 98/09/10 - -
10 98/09/17 بازديد(ده) 16
11 98/09/24 چهار 16
12 98/10/01 ده 16
13 98/10/08 پانزده 16
14 98/10/15 - -
15 98/10/22 بازديد(پانزده) 16
16 98/10/29 چهار 16
17 98/11/06 ده 16
18 98/11/13 پانزده 16
19 98/11/20 - -
20 98/11/27 - -
21 98/12/04 چهار 16
22 98/12/11 ده 16
23 98/12/25 پانزده 16
آقاي علیرضا نصراصفهانی رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: