گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی مرکزی/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه:1،3،8
دبیر کمیته :آقای کریمی
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق مرکزی ساعت
1 96/01/19 یک 17
2 96/01/26 سه 17
3 96/02/02 هشت 17
4 96/02/09 یک 17
5 96/02/16 سه 17
6 96/02/23 هشت 17
7 96/02/30 بازديد(1) 17
8 96/03/06 یک 14 (ماه مبارک رمضان)
9 96/03/13 سه 14 (ماه مبارک رمضان)
10 96/03/20 هشت 14 (ماه مبارک رمضان)
11 96/03/27 یک 14 (ماه مبارک رمضان)
12 96/04/03 سه 14 (ماه مبارک رمضان)
13 96/04/10 هشت 17
14 96/04/17 بازديد (3) 17
15 96/04/24 یک 17
16 96/04/31 سه 17
17 96/05/07 هشت 17
18 96/05/14 یک 17
19 96/05/21 سه 17
20 96/05/28 هشت 17
21 96/06/04 بازديد (8) 17
آقاي مهندس اميني رييس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي پنجگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: