گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی غرب/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه: ۲ ، ۹ ،۱۱، 13
دبیر کمیته : آقای محمد فخرینیان
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق غرب ساعت
1 98/07/07 سیزده 16
2 98/07/14 دو 16
3 98/07/21 نه 16
4 98/07/28 یازده 16
5 98/08/12 بازديد(سیزده) 16
6 98/08/19 سیزده 16
7 98/08/26 دو 16
8 98/09/03 نه 16
9 98/09/10 یازده 16
10 98/09/17 بازديد(دو) 16
11 98/09/24 سیزده 16
12 98/10/01 دو 16
13 98/10/08 نه 16
14 98/10/15 یازده 16
15 98/10/22 بازديد(نه) 16
16 98/10/29 سیزده 16
17 98/11/06 دو 16
18 98/11/13 نه 16
19 98/11/20 یازده 16
20 98/11/27 بازديد(یازده) 16
21 98/12/04 سیزده 16
22 98/12/11 دو 16
23 98/12/25 نه 16
آقاي علیرضا نصراصفهانی رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: