گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/اخبار ویژه/شهر مطلوب شهروندان
کد محتوا : 21826
تعداد بازدید: 467
يکشنبه، 19 شهريور 1396
شهر مطلوب شهروندان
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد:
شهر مطلوب شهروندان
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان به بیان شهر مطلوب شهروندان و شاخصه های مهم این شهر پرداخت
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، مهدی مقدری در چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه خانم‌ها، آقایان به این فکر می‌کردم تا برای نخستین نطق صحن علنی شورا از چه بگویم، اظهار کرد: در مشورت با کارشناسان به این جمع‌بندی رسیدم تا از شهری که مطلوب شهروندان اصفهان باشد سخن به میان آورم، شهری که برای رسیدن به آن هدف‌گذاری کنیم تا اینکه سندی به دستم رسید به نام شهر دلخواه ایرانیان. 
وی با اشاره به اینکه با مطالعه این سند دریافتم هر چه آرمان و واقعیت زیست شهری بوده، در آن به بهترین صورت ممکن آمده است و بهتر دیدم وقت حضار گرامی را با خواندن بخش‌های مهمی از آن بگیرم تا با طرح چنین دیدگاه‌های مشترک ملی و محلی، به زودی آنها را گفت‌وگو کنیم و تلاش نویسندگان آن را به نیکی یاد کنیم، ادامه داد: این سند کاری مشترک از هبیتات (برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد) در ایران و سازمان ملی زمین و مسکن و کمپین ملی شهری ایران است.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: شــیوه برنامه‌ریــزی، ســاخت و مدیریــت شــهرهای‌مان در زمــان حــال، نتیجــه تلاش‌هــای مــا بــرای رســیدن بــه توســعه‌ای پایــدار و متــوازن در آینده را مشــخص خواهــد کــرد و جهانیــان درک کرده انــد کــه شــیوه برنامه‌ریــزی شــهرهای مــا جــدا از شــیوه تفکــر، رفتــار و زیســت مــردم نیســت و مــردم، نخســتین و مهم‌تریــن پیشــران تغییــر در شــهرها هســتند.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم‌ســازان و تصمیم‌گیــران بایــد توانایی‌هــای مــردم را بــاور کننــد و فراتــر از محدودیت‌هــای از پیــش تعییــن  شــده یــا پیش داوری‌هــا گام بردارنــد، اضافه کرد: در بزنگاهــی تاریخــی قــرار داریــم کــه جهــان ابزارهــای جدیــدی همچــون آرمان‌هــای توســعه پایــدار و دســتور کار جدیــد شــهری را در دســت دارد کــه می‌تواننــد ایــران را در حرکــت به ســوی آینــده‌ای بهتــر یــاری کننــد. 
مقدری با بیان اینکه باید تلاش کنیم تــا همــه دگرگون‌ســازان شــهری ایــران را بــرای دســتیابی بــه شــهرهای فراگیــر، ایمــن، تــاب‌آور و پایــدار در راســتای کیفیــت زندگــی بهتــر شــهروندان بســیج کنـیم، تاکید کرد: هشت اصلی که در ادامه به آنها اشاره می‌کنم، براســاس مفاهیــم مشــترک اســتخراج  شــده از نظرهــا و پیشــنهادهای مــردم ایــران در مــورد شــهر دلخواهشــان تدویــن  شــده‌اند. 
وی افزود: تردید ندارم که پس از بیان این اصول با من هم عقیده خواهید شد که آنها بیان‌گر عمق مطالبات شهروندان اصفهان نیز هست و هر کس که دل در گرو این شهر و شهروندانش دارد با این‌ها بیگانه نیست و چه بسا ما نمایندگان شورای شهر جدید را در تحقق همین مفاهیم انتخاب کرده‌اند.
*شهر دلخواه ما میراث را ارج نهاده و پذیرای تجدد است
عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکهشهر دلخواه ما میراث را ارج نهاده و پذیرای تجدد است، گفت: شــهر دلخــواه مــا، همــه فرهنگ‌هــا، مذهب‌هــا و ســنت‌ها را گرامــی مــی‌دارد، بــه مــردم هویــت فــردی و اجتماعــی بخشــیده و در عیــن افزایــش حــس تعلــق، بــه ایــن تنــوع و تکثــر احتــرام می‌گــذارد.
وی با تاکید بر اینکه در شــهر دلخــواه مــا، در عیــن نظــارت، مراقبــت و هدایــت زندگــی مــدرن، جایــگاه میــراث  فرهنگــیِ ســرزمینی به خوبــی شــناخته  شــده اســت، اظهار کرد: ایــن شــهر درحالی کــه بــا زیرســاخت های جدیــد و هوشــمند تجهیــز شــده، علاقه‌منــد بــه حفــظ معمــاری و شهرســازی ســنتی و بومــی به منزلــه میراثــی بــرای آینــدگان اســت و شــهر دلخــواه مــا، بــه ســبب تفاوت‌هایــش جایگاهــی ویــژه در گردشــگری جهانــی دارد و ایــن شــهر پــرآوازه، بــه میهمانــان از سراســر جهــان خوش آمــد می‌گویــد و از آنــان اســتقبال می‌کنــد.
* شهر دلخواه ما امن و ایمن، دارای شبکه ارتباطی پیوسته و دسترس‌پذیر است
مقدری با بیان اینکه شهر دلخواه ما امن و ایمن، دارای شبکه ارتباطی پیوسته و دسترس‌پذیر است و کاربری‌های مختلط سازگار را ترویج می کند، اضافه کرد: شــهر دلخــواه مــا، شــهری پیاده مــدار و دوســتدار دوچرخــه اســت و همــه ســاکنان آن به ویــژه زنــان و کــودکان بــه فضاهــای عمومــی دسترســی دارنــد و ایــن شــهر دارای پیاده‌روهــا و پیاده‌راه‌هــای ســبز، دســترس‌پذیر و متصــل اســت.
وی با اشاره به اینکه شــهر دلخــواه مــا، دوســتدار ســالمندان و افــراد کم‌تــوان اســت و در ایــن شــهر افــراد دارای معلولیــت بــه اســتقلال فــردی رســیده‌اند، تصریح کرد: ایــن شــهر بــرای پیــاده‌روی همــگان به ویــژه افــراد دارای آســیب ‌بینایــی، شــنوایی، جســمانی و نیــز کــودکان و ســالمندان به خوبــی طراحــی شــده و امــن و بــدون مانــع اســت.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه شــهر دلخــواه مــا، بــه رعایت حقــوق مــردم در طرح‌های شــهری اهمیــت می‌دهــد، ادامه داد: ایــن شــهر از کاربری‌هــای عمومــی زمیــن محافظــت می‌کنــد و توجــه ویــژه‌ای بــه فعالیت‌هــای تفریحــی و ورزشــی نشــان می‌دهــد و در شــهر دلخــواه مــا، وســایل نقلیــه شــخصی فضاهــای عمومــی را بــه خــود اختصــاص نمی‌دهنــد و در ایــن شــهر «حــق بــه شــهر» بــه رســمیت شــناخته می شــود.
وی با بیان اینکه در شــهر دلخــواه مــا، اســتفاده از وســیله نقلیــه شــخصی ارزش تلقــی نمی‌شــود، تاکید کرد: در ایــن شــهر گزینه‌هــای همگانــی مختلــف حمل‌ونقــل ماننــد پیــاده‌روی، دوچرخــه و حمل‌ونقــل عمومــی و خصوصــی بــرای مــردم وجــود دارد.
مقدری با اشاره به اینکه در شــهر دلخــواه مــا، وجــود «نظــم» ویژگــی اصلــی آمدوشــدهای شــهری اســت و هیــچ تداخلــی بیــن حرکــت پیاده‌ها، کالسکه کودکان، دوچرخه، ویلچر، موتورسیکلت و اتوبــوس وجــود نــدارد، افزود: در شــهر دلخــواه مــا، عبــور پیاده‌هــا از خیابــان بــر ســواره مقــدم اســت و شــهر دلخــواه مــا، در برابــر خطــرات مقــاوم اســت و ایمنــی شــهروندان پیش نیــازی بــرای هــر نــوع اقــدام توســعه شــهری در ایــن شــهر اســت.
*شهر دلخواه ما دارای پیوندی کارا با روستا است و تعادل منطقه‌ای را حفظ می‌کند
وی با تاکید بر اینکه شهر دلخواه ما دارای پیوندی کارا با روستا است و تعادل منطقه‌ای را حفظ می‌کند، گفت: شــهر دلخــواه مــا، بــر روســتا برتــری نــدارد و در آن شــهری و روســتایی واجــد ارزشــی یکســان‌اند و ایــن شــهر بیــن مرکــز و پیرامــون تعــادل برقــرار می‌کنــد و روســتاها را منــزوی و خالــی از ســکنه نمی‌ســازد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در شــهر دلخــواه مــا، منابــع و فرصت‌هــا به صــورت عادلانــه توزیــع شــده‌اند و هیــچ فــردی بــرای دســت یابی بــه موقعیــت بهتــر ناگزیر به مهاجرت نیســت و در شــهر دلخواه ما، مهاجرت یک اختیار است، اجبار نیست.
وی با بیان اینکه شهر دلخواه ما اقتصادی پایدار، عادلانه و جذاب با رشدی فراگیر دارد، اضافه کرد: در شــهر دلخــواه مــا، هیــچ فــردی فقیــر، گرســنه و بیــکار نیســت، ایــن شــهر بــا تبعیض‌هــای گوناگــون مبــارزه می‌کنــد و بــرای همــه مــردم اعــم از بومیــان و پناهنــدگان فرصت‌هــای شــغلی آبرومنــد و یکســان فراهــم می‌کنــد.
مقدری با اشاره به اینکه در شــهر دلخــواه مــا، همــه ســاکنان از رفــاه برخوردارنــد و ایــن شــهر عــاری از نابرابری‌هــای حــاد اجتماعــی اســت، تصریح کرد: شــهر دلخــواه مــا، ترویج کننــده اقتصــاد فعــال اســت و کســب‌ و کارهای خــرد محلــی، ســرمایه‌گذاری و کارآفرینــی را تشــویق می‌کنــد و درآمــد حاصــل از گردشــگری از اهمیــت زیــادی در اقتصــاد شــهر دلخــواه مــا برخــوردار اســت.
وی با تاکید بر اینکه در شــهر دلخــواه مــا، همــه مناطــق دارای فرصت‌هــای برابــر بــرای رســیدن بــه توســعه هســتند، ادامه داد: ایــن شــهر کمتریــن تأثیــرات منفــی ناشــی از توســعه صنعتــی، حمل‌ونقــل و شهرنشــینی را تحمــل می‌کنــد.
عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: شــکوفایی آینــده مــا، در دســتان جوانــان اســت و شــهر دلخــواه مــا، از نیــروی کار و کارآفرینان جوان خــود در راســتای توســعه اقتصــادی بهــره می‌بــرد.
وی با بیان اینکه شــهر دلخــواه مــا، از توانمندی‌هــای اقتصــادی زنــان، محــروم نیســت و ایــن شــهر بــا گســتراندن فرصت‌هــای شــغلی بــرای زنــان، اقتصــاد را رونــق می‌دهــد، افزود: شــهر دلخــواه مــا، دست‌فروشــان شــهری و دیگــر مشــاغل غیررســمی ماننــد جمــع‌آوری زبالــه و ضایعــات، مشــاغل خانگــی و کارگاه‌هــای تولیــدی خــرد را بــه رســمیت می‌شناســد و آنــان را به نحــوی عادلانــه ســازمان‌دهی می‌کنــد کــه در عیــن افزایــش ســرزندگی فضاهــای شــهری بــه شــهروندان ســود می‌رســاند و باعــث توســعه اقتصــادی شــهر می‌شــوند.
شهر دلخواه ایرانیان، سبز، دوستدار انرژی پاک و مناسب برای زندگی تمام موجودات است
مقدری با اشاره به اینکه شهر دلخواه ایرانیان، سبز، دوستدار انرژی پاک و مناسب برای زندگی تمام موجودات است، گفت: شــهر دلخــواه مــا، شــاداب و سرســبز اســت و در شــهر دلخــواه مــا، ســاختمان‌ها ســبز هســتند و بــا محیــط پیرامــون خــود هماهنگــی دارنــد.
وی با تاکید بر اینکه شــهر دلخــواه مــا، تمیــز و ســالم اســت، اظهار کرد: در ایــن شــهر مــردم آســوده نفــس می‌کشــند و رژیــم غذایــی ســالم، قربانــی ســرعت زندگــی شــهری نمی‌شــود، ایــن شــهر عــاری از هرگونــه آلودگــی هــوا و گرد و غبــار اســت و شــهر دلخــواه مــا، ســلامت روانــی و جســمانی و امنیــت غذایــی را بــرای همــگان فراهــم می‌کنــد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: در شــهر دلخــواه مــا، بــوی بــد زبالــه و فاضــاب بــه مشــام نمی رســد، شــهروندان ما در تولیــد زباله‌هــای غیرقابــل بازیافــت بــا کمتریــن میــزان پیش گام‌انــد و شــهروندان زباله‌هــای تــر و خشــک را جــدا کــرده و بــه جــای کیســه‌های پلاســتیکی از کیســه‌های پارچــه‌ای اســتفاده می‌کننــد.
وی با بیان شــهر دلخــواه مــا، در اســتفاده از انرژی‌هــای پــاک و تجدیدپذیــر پیشــتاز اســت و از منابــع طبیعــی بــه شــکلی بهینــه اســتفاده می‌کنــد، تصریح کرد: در شــهر دلخــواه مــا، مــردم، حق نســل‌های آینده را در برخــورداری از منابــع طبیعــی بــه رســمیت می‌شناســند و  در ایــن شــهر پشــت بام‌ها و دیوارهــا تــا حــد امــکان مجهــز بــه ســلول‌ها، آبگرمکن‌هــای خورشــیدی و توربین‌هــای بــادی هســتند.
مقدری با تاکید بر اینکه در شــهر دلخــواه مــا، آب دارای احتــرام و جایــگاه ویژه‌ای اســت و ایــن شــهر منابــع آبــی مثــل آب بــاران را بازیابــی می‌کنــد و دارای مدیریــت یکپارچــه در نگهــداری و تخصیــص منابــع آب منطقــه‌ای اســت، ادامه داد: شــهر دلخــواه مــا، از همــه گونه‌هــای زیســتی، محافظــت می‌کنــد و در شــهر دلخــواه مــا شهرنشــینان بــه زندگــی گیاهــان و آزادی حیوانــات احتــرام می‌گذارنــد.
*شهر دلخواه ما با شهروندان سخن می‌گوید و صدای آنان را می‌شنود
وی با اشاره به اینکه شهر دلخواه ما با شهروندان سخن می‌گوید و صدای آنان را می‌شنود، تاکید کرد: شــهر دلخــواه مــا، دغدغــه، مســئولیت‌پذیری و اشــتیاق شــهروندان را بــرای بهبــود شهرشــان درک می‌کنــد و ایــن شــهر بــه همــان انــدازه کــه از دانــش متخصصیــن بهــره می‌گیــرد، از نظرهــا و خواســته‌های مــردم نیــز اســتقبال می‌کنــد، درحالی کــه شــهروندان در تصمیم‌ســازی مشــارکت می‌کننــد، مدیــران پاســخگو و شــفاف هســتند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در شــهر دلخــواه مــا، مــردم مســئولان شــهر خــود هســتند، افزود: ایــن شــهر از فضاهــای عمومــی برخــوردار اســت کــه تجربــه برابــری و زندگــی بــا دیگــران را بــرای شــهروندان بــه ارمغــان مــی‌آورد.
وی با تاکید بر اینکه قوانیــن و مقــررات، زبــان ســخنگوی شــهر دلخــواه مــا هســتند و ایــن قوانین و مقــررات، منطقی، قابل پذیرش اجتماعــی و ســازگار بــا فرهنــگ بومــی هســتند، گفت: در شــهر دلخــواه مــا، همــه شــهروندان اعــم از افــرادی کــه اقامــت دائمــی یــا موقتــی دارنــد، اجــرای قوانیــن را رعایــت می‌کننــد، ایــن افــراد یکــدل و یــک  زبــان بــه حقــوق شــهروندی یکدیگــر، محیط‌زیســت و میــراث فرهنگــی احتــرام می‌گذارنــد و رفتارهــای ناهنجــار اجتماعــی و ضدشــهری ماننــد خشــونت، بــا واقعیت‌هــای شــهر دلخــواه ما ســازگار نیســت.
*شهر دلخواه ما قابل سکونت، عدالت-محور و حیات بخش است
مقدری با اشاره به اینکه شهر دلخواه ما قابل سکونت، عدالت-محور و حیات بخش است، اظهار کرد: در شــهر دلخــواه مــا، همــه از دسترســی برابــر و همیشــگی بــه زیرســاخت‌های پایــه شــهری ماننــد آب و بهداشــت، گاز، بــرق، جمــع‌آوری زبالــه و نیــز خدمــات عمومی شــامل مدرســه، بیمارســتان، فضــای ســبز، ســینما، زمیــن بــازی، خرده فروشــی‌ها، فروشــگاه و کتابخانــه، برخوردارنــد.
وی با بیان اینکه شــهر دلخــواه مــا، از ســرمایه های انســانی، طبیعــی، مالــی و اجتماعــی خــود بهــره می‌بــرد و آنهــا را از دســت نمی‌دهــد، اضافه کرد: شــهر دلخــواه مــا، بــرای همــگان زیســت‌پذیر و امیدبخــش اســت و هیچ کــس به دلیــل فقــر و تفاوت‌هــای جغرافیایــی و قومــی از شــهر دلخــواه مــا طــرد نمی‌شــود.
عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه در شــهر دلخــواه مــا، تفاوتــی در حقــوق شــهروندی اقشــار غنــی و فقیــر نیســت، تصریح کرد: در شــهر دلخــواه مــا، هیچ کــس احســاس تنهایــی و غریبگــی نمی‌کنــد و ایــن شــهر بــا همــه مهاجــران ایرانــی و غیرایرانــی و پناهنده‌هــا همچــون شــهروندان خــود رفتــار می‌کنــد و بــرای آنــان زیرســاخت‌های زندگــی مجهــز فراهــم مــی‌آورد.
وی ادامه داد: در شــهر دلخــواه مــا، شــهروندان و مدیــران شــهری بــه کاهــش آســیب‌های اجتماعــی اهمیــت می‌دهنــد و در ایــن شــهر، دسترســی بــه خدمــات اولیــه کافــی هیچ کــس را ناچــار بــه تکدی‌گــری، اعتیــاد، کار کــودک و بی‌خانمانــی نمی‌کنــد.
*شهر دلخواه ما غنای حسی دارد و معنویت را رواج می‌دهد
مقدری با اشاره به اینکه شهر دلخواه ما غنای حسی دارد و معنویت را رواج می‌دهد، اضافه کرد: شــهر دلخــواه مــا، را همــگان می‌تواننــد بشــوند، ببیننــد و حــس کننــد و ایــن شــهر ســیمایی خوشــایند و کالبــدی لطیــف دارد.
وی با بیان اینکه ایــن شــهر حــس عشــق، شــادی و آرامــش را برمی‌انگیــزد، تاکید کرد: شــهر دلخــواه مــا، خوش‌آهنــگ، رنگارنــگ و دارای خــط آســمانی مشــخص و شــفاف اســت کــه مــردم می‌تواننــد در آن پرنــدگان را ببیننــد و بــه آوازشــان گــوش دهنــد و در شــهر دلخــواه مــا، مناظــر و چشــم اندازهای ارزشــمند دســت  نخورده باقــی می‌ماننــد. 
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه شــهر دلخــواه مــا، دارای مجموعــه متنوعــی از ِفضاهــای بــاز امــن و مجهــز اســت کــه از دســت ســودجویان دور نگــه داشــته می‌شــوند، افزود: فضاهــای بــاز و بناهــای عمومــی به خوبــی بــا مبلمــان شــهری از جملــه جایگاه هــای آب آشــامیدنی، نیمکت‌هــا و نشــیمنگاه‌ها و مکان‌هــای بهداشــتی همگانــی تجهیــز شــده‌اند.
وی با اشاره به اینکه شــهر دلخــواه مــا، مهــد هنــر اســت و بــه دور از هنــر قابل تصور نیســت، گفت: موســیقی، نقاشــی، مجسمه‌سازی، تئاتــر و همچنیــن معمــاری، بخــش ارزشــمند زندگــی اجتماعــی ایرانیــان اســت و هنرمنــدان، شــهر و مناطــق رو بــه زوال را می‌آراینــد و بــر زیبایــی آن می‌افزاینــد.
مقدری اظهار کرد: در شــهر دلخــواه مــا، همــه مــردم اعــم از کــودکان، جوانــان، ســالمندان، افــراد کم‌تــوان و حتــی بیمــاران فرصــت و فضــای کافــی بــرای نــگاه کــردن، لبخنــد زدن و گفت‌وگــو بــا یکدیگــر دارنــد. شــهری کــه بــا وجــود تنــوع زیــاد فرهنگــی، مذهبــی و قومــی دارای انســجام اجتماعــی اســت.
وی در پایان اضافه کرد: در شــهر دلخــواه مــا، کرامــت انســانی بــه مادیــات برتــری دارد. ایــن شــهر ابــزاری بــرای ارتقــای معنویــت اســت و نــه یــک کالای خریدوفــروش و در شــهر دلخواه مــا، هیچ کــس مجــاز بــه ســود بــردن بــه ضــرر معیشــت دیگــران نیســت و در ایــن شــهر هیــچ ســاختمانی جایگزیــن میــراث و منابــع طبیعــی نمی‌شــود.

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.