• عباسعلی جوادی
  • دکترای تخصصی در رشته بیماریهای عفونی و گرمسیری
  • رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری اصفهان
  • رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری
  • مشاور ارشد استاندار اصفهان در ستاد استانی مقابله با کرونا
  • استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • ریاست مرکز بهداشت شهرستان اصفهان به مدت 13 سال