• کوروش محمدی
  • دکتری روانشناسی تربیتی
  • رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان
  • رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان
  • مشاور آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
  • رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران
  • عضو شورای اندیشه ورزان استانداری اصفهان
  • صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه طلیعه زندگی