• رضا امینی
  • عضو شورای اسلامی شهر اصفهان
  • شهردار منطقه هشت اصفهان
  • رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره چهارم