گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صفحات/اهم وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراها
تبلیغات
کد محتوا : 3389
تعداد بازدید: 2676
دوشنبه، 28 بهمن 1392
اهم وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراها

اهم وظایف نظارتی دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون­های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان­ها مصوب سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها مورخ ۸۵/۱۰/۱۲ نظارت بر اموال و دارایی های شهرداری و حساب درآمد و هزینه و گزارش موارد خلاف به کمیته حسابرسی و نظارت. ۱-نظارت مستمر بر حسن اداره و حفظ اموال غیرمنقول شهرداری و سازمانهای وابسته اعم از زمین و ساختمان و مراکز تجاری وپارکینگها و فضاهای سبز و امثالهم- نحوه استفاده از املاک و مستغلات متعلق به شهرداری و سازمانهای وابسته . ۲-نظارت بر دارایی های نقدی و جنسی شهرداری مرکزی و مناطق و سازمانهای وابسته . ۳-نظارت بر حسابهای درآمد شهرداری مرکزی و مناطق و سازمانهای وابسته . ۴-نظارت بر حساب هزینه ها ۵-نظارت بر استفاده از خودروهای شهرداری – تلفن و موبایل . ۱- نظارت براموال غیرمنقول و گزارش اقدامات خلاف به کمیته حسابرسی و نظارت ۱-۱-کنترل برگه های واگذاری اراضی به اشخاص بعنوان معوض یا هر عنوان دیگر ۱-۲-کنترل اسناد تنظیمی در دفترخانه ها مربوط به واگذاری یا فروش اراضی و املاک و مستغلات شهرداری ۱-۳-کنترل کلیه امور مربوط به واگذاری اراضی و املاک شهرداری به موسسات – ارگانها – شرکتها و ادارات دولتی و خصوصی و امثالهم . ۱-۴-کنترل نحوه استفاده از ساختمانها و مستغلات متعلق به شهرداری از طریق جمع آوری اطلاعات مربوط به افراد یا موسساتی که از این ساختمانها استفاده می نمایند. ۱-۵-بررسی و کنترل ساختمانها و پارکینگها و مجموعه های تجاری و دکه ها و امثالهم ملکی شهرداری که به اجازه واگذار شده یا میشود ۱-۶-بررسی و کنترل اراضی و ساختمان ها و مراکز تجاری که در توافق ها در سهم شهرداری قرار می گیرد . ۱-۷-بررسی وکنترل تراکم هاو سایر تسهیلاتی که بعنوان معوض یا غیر آن به اشخاص داده میشود. ۱-۸-پیگیری و کنترل لازم جهت ثبت اراضی و املاک و ساختمانها و تاسیسات احداث شده توسط شهرداری در فهرست یادفاتر اموال غیرمنقول شهرداری . ۲- نظارت برحفظ دارایی های نقدی و جنسی شهرداری و گزارش اقدامات خلاف به کمیته حسابرسی و نظارت ۲-۱- بررسی و کنترل حسابهای بانکی شهرداری مرکزی و مناطق و مشخص نمودن حسابهای موجود در بانکها ۲-۲- بررسی موجودیهای حسابهای بانکی و نقدینگی ارزی شهرداری و اطلاع ازصورتهای مغایرت حسابهای بانکی ۲-۳- نظارت در حسابهای سپرده اشخاص در بانکها و کنترل دخل و تصرف درآنها ۲-۴- بررسی وضعیت انبار مرکزی و سایر انبارهای موجود در سطح شهرداری مرکزی و مناطق و نحوه تحویل و دریافت کالا یا مواد مصرفی ۲-۵- بررسی و نحوه توزیع برش های بنزین مصرفی خودروهای شهرداری ۲-۶- کنترل نحوه توزیع بن کالاهای رایگان کارکنان ۳- نظارت برحسابهای درآمد شهرداری مرکزی و مناطق دهگانه و گزارش اقدامات خلاف به کمیته حسابرسی و نظارت ۳-۱- کنترل فهرستهای درآمد ماهانه شهرداری و بررسی اقدامات مربوط به نحوه اخذ درآمد از منابع گوناگون که دربودجه شهرداری به تصویب رسیده ۳-۲- بررسی درآمدهای غیرنقدی شهرداری و روند وصول آنها و میزان و درصد آن نسبت به کل رقم وصولی ۳-۳- بررسی ماهیت درآمدهای غیرنقدی و نحوه عملکرد و علل دریافت درآمدها به صورت غیرنقدی ۳-۴- بررسی اسناد دریافتنی برگشتی ( چک های لاوصول) و اقدامات شهرداری در وصول این قبیل اسناد ۳-۵- کنترل تقسیط عوارض یادرآمدهای شهرداری و نحوه آن ۳-۶-کنترل موارد تخفیف یا بخشودگی عوارض یا درآمد ۳-۷- کنترل نحوه محاسبه درآمدها براساس تعرفه های عوارض و یا آراء کمیسیونهای ماده صد و کمیسیون توافق و کمیسیون ماده ۷۷ ۳-۸- کنترل تمدید مدت اسناد دریافتنی ( چک ها و غیره ) ۴- نظارت بر هزینه های شهرداری مرکزی و مناطق دهگانه و گزارش اقدامات خلاف به کمیته حسابرسی و نظارت ۴-۱- کنترل هزینه ها از نظر نحوه تامین اعتبار درمواد بودجه یا اصلاح بودجه یا متمم بودجه مصوب شورا ۴-۲- بررسی به منظور رعایت سقف اعتبارات مواد هزینه های جاری و پروژه های عمرانی بودجه و اصلاح بودجه مصوب شورا ۴-۳- بررسی و کنترل رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداریها در زمینه معاملات و اجرای پروژه های عمرانی و غیره ۴-۴- بررسی و کنترل اسناد هزینه ازنظر اجرای صحیح ماده ۷۹ قانون شهرداری ( رعایت تشریفات قانونی وآیین نام همالی – مدارک ضمیمه اسناد و غیره ) ۴-۵- کنترل مصوبات هیئت عالی معاملات درمورد مناقصه – استعلام بها و غیره ۴-۶- کنترل صورتجلسات کمیسیون تحویل مربوط به معاملات عمده شهرداری (تحویل کالاها وخدمات وطرح ها و پروژه های عمرانی ) ۴-۷- نظارت بر استخدام افراد در شهرداری و موسسات وابسته ۴-۸- نظارت بر پرداختهای پرسنلی از نظر رعایت ضوابط قانونی ۴-۹- نظارت برکمکها و هدایای پرداختی و تحویلی شهرداری به اشخاص و موسسات مختلف ۵- نظارت برنحوه استفاده از خودروهای شهرداری – تلفن و موبایل و اتومبیلهای کرایه ای شهرداری ۵-۱-کنترل تعداد خودروهای سواری –وانت و امثالهم ومشخص کردن تعداد دقیق آنها ۵-۲-بررسی وکنترل نحوه استفاده ازخوروهای مذکور و اشخاصی که اتومبیل در اختیار آنها است . ۵-۳-بررسی ضرورت تحویل خودرو به رده های مختلف شهرداری ۵-۴-رسیدگی به تعداد خودروهای در اختیار معاونین شهرداری ۵-۵-رسیدگی به نحوه تعمیرات و نگهداری خودروها توسط تعمیرگاه سازمان موتوری ۵-۶-رسیدگی به نحوه تعمیرات خودروها و درسایر تعمیرگاهها ۵-۷-بررسی نحوه رسیدگی و برخورد با رانندگان خودروهای شهرداری که موجب خسارت به خودروها می شوند ۵-۸-بررسی نحوه برخورد با مدیران و معاونین و سایر مسئولینی که خودرو در اختیار دارند و دراثر تصادف یا سوانح دیگر موجب وارد آمدن خسارت به خوردوها میشوند. ۵-۹-بررسی و کنترل اتومبیلهای کرایه ای شهرداری و نحوه استفاده از آنها در ساعات اداری و غیراداری ۵-۱۰-بررسی و کنترل نحوه استفاده از موبایل و رده استفاده کننده آن و همچنین بررسی نسبت به تلفن های شهرداری که احتمالاً در اختیار اشخاص یا سازمانها و مؤسسات مختلف می باشد .

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.